پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (2), سال (2011-4) , صفحات (105-118)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان )

نویسندگان: حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , غلام حیدر اختراعی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردهای یادگیری بر اضطراب امتحان است. بدین منظور تعداد67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروههای سه گانه گواه، هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش، آزمون مزبور، در هر سه گروه اجرا شد. سپس آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری و نیز آموزش مهارتهای هوش هیجانی، مطابق برنامه از قبل تهیه و به مدت 8 جلسه 90دقیقه ای در 40 روز، در گروههای مربوطه انجام شد. در پایان، آزمون اضطراب امتحان در سه گروه مجددا اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات سه گروه با هم تفاوت آماری معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که نمرات دو گروه گواه و هوش هیجانی تفاوت معناداری با هم ندارند؛ اما نمرات گروه آموزش مهارتهای یادگیری با گروه کنترل و گروه آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری دارند. بنابر نتیاج به دست آمده می توان گفت که آموزش راهبردهای مطالعه نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دارد.

کلمات کلیدی

, آموزش, هوش هیجانی, مهارتهای مطالعه, اضطراب, امتحان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027891,
author = {کارشکی, حسین and امین یزدی, سیدامیر and غلام حیدر اختراعی طوسی},
title = {مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2251-6360},
pages = {105--118},
numpages = {13},
keywords = {آموزش، هوش هیجانی، مهارتهای مطالعه، اضطراب، امتحان، راهنمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
%A کارشکی, حسین
%A امین یزدی, سیدامیر
%A غلام حیدر اختراعی طوسی
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2011

[Download]