نامه فرهنگستان, دوره (12), شماره (45), سال (2011-6) , صفحات (19-37)

عنوان : ( اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن )

نویسندگان: علی خزاعی فرید , رضا پیش قدم , سیما ضیایی شیروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی موقعیت آموزش خواندن در کشور ایران و تاکید بر اهمیت تفکر انتقادی است.

کلمات کلیدی

تفکر انتقادی؛ آموزش خواندن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027894,
author = {خزاعی فرید, علی and پیش قدم, رضا and ضیایی شیروان, سیما},
title = {اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2011},
volume = {12},
number = {45},
month = {June},
issn = {1025-0832},
pages = {19--37},
numpages = {18},
keywords = {تفکر انتقادی؛ آموزش خواندن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن
%A خزاعی فرید, علی
%A پیش قدم, رضا
%A ضیایی شیروان, سیما
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2011

[Download]