جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (2), شماره (86), سال (2011-7) , صفحات (177-194)

عنوان : ( ماده ابداع در صورت برهان )

نویسندگان: علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از ابداعات فلسفی شهید مطهری می پردازد. ایشان دعوی کرده بودند که اثبات ماده بدون حرکت جوهری و ترکیب اتحادی ممکن نیست. نیز برهان فصل و وصل در اثبات هیولا معتبر نیست و پذیرش آن از سوی صدرا خطا بوده است. در این مقاله دعوی اول بیان و اثبات شده است و مدعای دوم ابطال گردیده است.

کلمات کلیدی

, ماده, صورت, حرکت جوهری, ترکیب اتحادی, ترکیب انضمامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027895,
author = {کهنسال, علیرضا},
title = {ماده ابداع در صورت برهان},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2011},
volume = {2},
number = {86},
month = {July},
issn = {2008-9112},
pages = {177--194},
numpages = {17},
keywords = {ماده، صورت، حرکت جوهری، ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماده ابداع در صورت برهان
%A کهنسال, علیرضا
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2011

[Download]