گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (11), شماره (8), سال (2012-3) , صفحات (64-73)

عنوان : ( بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی )

نویسندگان: محمدباقر غیور , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور , مریم طهرانی پور , عبالصالح کامیابی آبکوه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کنترل و درمان بیماری های تشنجی مستلزم مصرف دراز مدت داروهای ضد تشنج است که با عوارض جانبی ناخواسته همراه می باشد. از این رو در دهه های اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی جایگزین انجام گرفته است . بر (Melissa officinalis) هدف: هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثرات ضد تشنجی عصاره آبی- الکلی برگ گیاه بادرنجبویه تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار بوده است. 80 و 120 میلی گرم ، 2 و 3 به ترتیب 50 ، روش بررسی: پس از یکدست سازی حیوانات، به موش های صحرایی گروه های تجربی 1 بر کیلوگرم عصاره آبی الکلی بادرنجبویه به صورت درون صفاقی تزریق شد. به موش های صحرایی گروه کنترل حلال عصاره به روش مشابه تزریق شد. نیم ساعت پس از تزریق عصاره، به موش های صحرایی کلیه گروه ها پنتیلن تترازول با دوز 80 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی تزریق شد و پس از آن رفتارهای اپیلپتیفورم حیوانات به مدت 60 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر حیوانات نیز تا 24 ساعت بعد ثبت شد. دوره (p<0/ نتایج: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز درون صفاقی عصاره در هر سه گروه تجربی موجب افزایش معنی دار ( 05 50 و 60 درصد ، تأخیری بروز مراحل مختلف تشنج شد . علاوه بر این میزان مرگ و میر از 90 درصد در گروه کنترل به ترتیب به 30 2 و 3 تقلیل یافت. ، در گروه های تجربی 1 نتیجه گیری: از نتایج حاصل از این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که عصاره آبی الکلی گیاه بادرنجبویه دارای اثرات بالقوه آرام بخشی و ضد تشنجی است و احتمالاً از طریق سیستم گابارژیک اثرات خود را اعمال می کند.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, صرع, حملات ناگهانی, پنتیلن تترازول, موش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027901,
author = {محمدباقر غیور and بهنام رسولی, مرتضی and نرگس غیور and مریم طهرانی پور and عبالصالح کامیابی آبکوه},
title = {بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2012},
volume = {11},
number = {8},
month = {March},
issn = {1684-0240},
pages = {64--73},
numpages = {9},
keywords = {بادرنجبویه، صرع، حملات ناگهانی، پنتیلن تترازول، موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی
%A محمدباقر غیور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A نرگس غیور
%A مریم طهرانی پور
%A عبالصالح کامیابی آبکوه
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2012

[Download]