بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2011-11-23

عنوان : ( کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر موارد عامل فساد مواد غذایی وجود اکسیژن می باشد زیرا اکسیداسیون ماده غذایی، رشد کپکها و باکتریهای هوازی و همچنین حشرات در حضور اکسیژن صورت می گیرد. برای حذف اکسیژن از بسته بندی ماده غذایی عمدتاً از روشهای اتمسفر اصلاح شده و بسته بندی تحت خلأ استفاده می شود. ولی این روشهای فیزیکی نمی توانند اکسیژن را بطور کامل حذف نمایند و معمولاً مقداری اکسیژن (2-1/0 درصد) در داخل بسته بندی باقی می ماند. علاوه بر این در طول نگهداری نیز مقداری اکسیژن وارد بسته بندی می شود. در حضور این اکسیژن واکنش های اکسیداسیون و رشد کپکها می تواند ادامه یابد. جاذ ب های اکسیژن می توانند مقدار اکسیژن را به کمتر از 01/0 درصد کاهش داده و در این سطح حفظ نمایند. جاذب های اکسیژن بوسیله واکنشهای شیمیایی یا آنزیمی اکسیژن را حذف نموده و بنابراین فساد ماده غذایی و افت کیفیت آنرا به تعویق می اندازند در مقاله حاضر بیان سیر تحول تاریخی استفاده از جاذب های اکسیژن، انواع و مکانیسم عمل جاذب ها، کاربرد جاذب ها در بسته بندی، نحوه انتخاب جاذب ها و انواع تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بسته بندی , اکسیژن, فساد ماده غذایی, جاذب اکسیژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027902,
author = {زاهدی دیزج یکان, یونس and صداقت, ناصر},
title = {کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی},
booktitle = {بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بسته بندی ، اکسیژن، فساد ماده غذایی، جاذب اکسیژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی
%A زاهدی دیزج یکان, یونس
%A صداقت, ناصر
%J بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
%D 2011

[Download]