علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (5), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (297-305)

عنوان : ( اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , محمد رضا رفتار , عاطفه سلطانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: مقدمه: این پژوهش، با هدف تعیین تأثیر تقویت هوش‏هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان انجام گرفت. روش: طرح پژوهشی از نوع شبه تجربی (طرح پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین 100 دانش آموز مقطع راهنمایی که به‏صورت خوشه‏ای تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب‏شده بودند، تعداد 20 دانش‏آموز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته قلدری به‏عنوان قلدر غربال و به‏صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش‏هیجانی شات بود که آزمودنی‏ها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل کامل نموده و در آخر مجددا مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قلدری نیز قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین هوش‏هیجانی و قلدری نوجوانان پسر همبستگی منفی قوی وجود داشت. همچنین تقویت هوش‏هیجانی نوجوانان قلدر با بهبود به‏کارگیری هیجان، تنظیم هیجان و ارزیابی و بیان هیجان، رفتار قلدری را کاهش می‏دهد. به‏علاوه، هوش‏هیجانی توانایی پیش‏بینی رفتار قلدری را به‏طور معناداری داراست. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع رفتار قلدری در بین نوجوانان و پیامدهای منفی آن به‏نظر می‏رسد که آموزش مهارت‏های هوش‏هیجانی می‌تواند این نوجوانان را در به‏کارگیری، تنظیم و بیان هیجان‏های خود و درک هیجان دیگران یاری‏بخشیده و رفتار قلدری آنان را در بافت مدرسه کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, قلدری, نوجوانان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027921,
author = {کیمیایی, سیدعلی and محمد رضا رفتار and عاطفه سلطانی فر},
title = {اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2012},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1324},
pages = {297--305},
numpages = {8},
keywords = {هوش هیجانی، قلدری، نوجوانان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان
%A کیمیایی, سیدعلی
%A محمد رضا رفتار
%A عاطفه سلطانی فر
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2008-1324
%D 2012

[Download]