چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , نسترن قره باغی , الهام بهپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از چالش‌های پیش‌روی مدیران سازمان‌ها، تدوین درست استراتژی‌ها و اجرای صحیح آن‌ها می‌باشد. متاسفانه موانع متعددی، اجرای استراتژی‌ها را با مشکل رو‌به‌رو کرده‌است. شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمان‌های موفقی که به توسعه، اصول‌اخلاقی و شهرت‌سازمانی می‌اندیشند، ضروری به‌نظر می‌رسد. از‌دیگر‌سو، فقدان ساختار‌سازمانی‌مناسب، تشریک‌مساعی غیراثربخش، تخصیص‌نادرست‌منابع و نیز سیستم‌کنترل، پاداش و انگیزش‌نامناسب از موانع‌سازمانی پیاده‌سازی‌استراتژی‌ها است. ازآن‌جایی که تفکر‌استراتژیک یکی از ویژگی‌های مهم سازمان‌های‌سالم می‌باشد، این سازمان‌ها می‌توانند از طریق سلامت‌سازمانی بر موانع‌سازمانی اجرای‌استراتژی فائق آیند. آن‌ها با بهره‌گیری از روحیه، وفاداری، ارتباط، مشارکت، رهبری و هدفگذاری، موانع‌سازمانی اجرای‌استراتژی را کاهش داده و به سطح عملکرد‌بالاتری دست‌می‌یابند. در این میان، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان بستری‌که بر کلیه تعاملات سازمان اثرگذار است، قادر خواهد بود به‌ تقویت مولفه‌های سازمان‌های‌سالم و اجرای‌موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها کمک نماید. از‌این‌رو، مدل‌مفهومی ارائه‌شده، موانع‌سازمانی اجرای‌استراتژی و سلامت‌سازمانی را در بستر فرهنگ‌سازمان مورد‌بررسی‌قرار‌‌می‌دهد. امید است مدیران‌سازمان‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها، با بهره‌گیری از این مدل بتوانند موانع‌سازمانی‌اجرای‌استراتژی را پشت سر‌‌گذاشته و به سازمان‌هایی سالم دست یابند.

کلمات کلیدی

, اجرای استراتژی, موانع سازمانی اجرای استراتژی, سلامت سازمانی, فرهنگ سازمانی, شهرداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027926,
author = {رحیم نیا , فریبرز and قره باغی, نسترن and بهپور, الهام},
title = {ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اجرای استراتژی، موانع سازمانی اجرای استراتژی، سلامت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شهرداری ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A قره باغی, نسترن
%A بهپور, الهام
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]