بررسی های بازرگانی, دوره (9), شماره (51), سال (2012-3) , صفحات (16-25)

عنوان : ( ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و درآمد زایی آن، لازم است که به گونه ای کارا مدیریت شود اما به جهت پیچیدگی های که این صنعت دارد اغلب اداره کردن آن با دشواری هایی همراه است . از این رو، در این مقاله مدلی را جهت ارزیابی استراتژیک مقاصد و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها با توجه به تئوری منبع محوری ارائه شده است . سپس این مدل جهت ارزیابی موقعیت استان خراسان رضوی به کارگرفته شده که نشان می دهد در بسیاری از زمینه ها هنوز از توانمندی های گردشگری استان به گونه ای شایسته استفاده نشده است و در برخی موارد ضعف هایی عمده دیده می شود که می باید برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی استراتژیک , مزیت رقابتی , زنجیره عرضه گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027927,
author = {رحیم نیا , فریبرز and فرزانه حسن زاده, ژاله},
title = {ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی},
journal = {بررسی های بازرگانی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {51},
month = {March},
issn = {2676-7562},
pages = {16--25},
numpages = {9},
keywords = {برنامه ریزی استراتژیک ، مزیت رقابتی ، زنجیره عرضه گردشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فرزانه حسن زاده, ژاله
%J بررسی های بازرگانی
%@ 2676-7562
%D 2012

[Download]