مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (9), شماره (32), سال (2012-10) , صفحات (1-24)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , سید حامد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستفاده از فناوری تبدیل گازه به فرآورده های مایع به عنوان جایگزین فروش گاز به صورت خام برای ایران که دومین کشور صاحب ذخایر گازی است اهمیت دارد و می تواند ارزش افزوده و درآمد سرشاری نصیب این کشور کند. هدف از این مقاله بررسی امکان سنجی احداث واحد جی ال تی از بعد اقتصادی با توجه به تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با توجه به اهمیت ارزیابی اقتصادی قبل از اجراست. این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامفار و با تاکید بر ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده داخلی تعمیم یافته و دوره بازگشت سرمایه عادی و متحرک انجام شده است. هم چنین در این تحقیق با استفاده از تحلیل حساسیت به بررسی میزان تاثیر عوامل اصلی بر سودآوری فراورده های GTL پرداخته شده است. بنا براین پس از طراحی چندین سناریو با توجه به مقیاس و ظرفیت کارخانه، هزینه سرمایه، قیمت نفت خام و احداث با و بدو ن پالایشگاه گاز بررسیهای لازم در خصوص طرح منتخب انجام شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از این فناوری توجیه داشته و با کاهش هزینه سرمایه ای و افزایش قیمت نفت خام و درآمد فروش، سودآوری پروژه بیشتر خواهد شد.

کلمات کلیدی

ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027931,
author = {سلیمی فر, مصطفی and حسینی, سید حامد},
title = {ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {32},
month = {October},
issn = {1735-1626},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A حسینی, سید حامد
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2012

[Download]