دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری های قلبی که از آتروسکلوروزیس نشات میگیرد مهمترین عامل مرگ و و میر در بیشتر کشور هاست. انتقال دهنده ABCG1 مسئول ساخت و فرم دهی ذرات HDL بوده و به همین دلیل احتمالا در جلوگیری از گسترش آتروسکلوروزیس نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع تمرین تک جلسه ای(مقاومتی و استقامتی ) بر بیان ژن ABCG1 در لنفوسیت دختران تمرین کرده بود. روش‌ بررسی: 24 نفر از بین بانوان ورزشکار خراسانی انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه 8 نفری کنترل، هوازی(AE) و مقاومتی(RE) تقسیم شدند. قبل و بعداز جلسه تمرینی از تمامی آزمودنیهای سه گروه خون گیری به عمل آمد. جدا سازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ و تخلیص m-RNA به وسیله PCR نیمه کمی انجام شد. اطلاعات بوسیله آزمون آماری آنووای یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان دادکه گروه RE و گروه AE هردو در نتیجه تمرین افزایش معنی داری را در بیان m-RNA ژن ABCG1 لنفوسیت تجربه کردند (57/14F= و 001/0P≤) ولی این افزایش در گروه RE بیشتر از AE بود(001/0P≤ در مقابل 014/0P≤). نتیجه‌گیری: در تحقیقات گذشته به وضوح مشخص شده که تمرین(تک جلسه ای یا مداوم) مقادیر ABCA1 را در بافت های کلیدی این انتقال دهنده افزایش می دهد. محققان پژوهش حاضر، این پاسخ را در انتقال دهنده ABCG1 و در نتیجه تمرین تک جلسه ای مشاهده کردند که نشان دهنده همسو بودن عملکرد این دو انتقال دهنده در فرایند انتقال معکوس کلسترول است. Abstract Introduction: Atherosclerotic heart diseases are the most important causes of mortality in most countries. ABCG1 transporter is responsible for making and forming of HDL particles and therefore probably plays a crucial role in prevention of atherosclerosis. The purpose of this study was to assess the effect of two types of a single-session exercise (aerobic and resistance) on peripheral blood mononuclear cells (PBMN) ABCG1 gene expression in female athletes. Methods: Twenty four female athletes from Khorasan were randomly selected and assigned into three groups: control (N=8), aerobic (AE) (N=8), and resistance (RE) (N=8). Blood samples of subjects were collected before and after exercise sessions. PBMN cells were separated and m-RNA purification was performed by semi-quantitative PCR. Data was analyzed by paired sample T test, one-way ANOVA and Tukey tests by SPSS software (version 16). Results: Results showed that expression of PBMN ABCG1 m-RNA was significantly increased following a single-session exercise in RE and AE groups, but the increase in the RE group was higher than AE group (P ≤0.001 vs. P ≤0.014). Conclusion: It can be concluded that either resistance or aerobic exercise increases the expression of ABCG1 gene on PBMN cells in female athletes which leads to an improvement in reverse cholesterol transfer and cardiovascular benefits.

کلمات کلیدی

, تمرین مقاومتی, تمرین هوازی, ژن PBMN, ABCG1 Resistance exercise,Aerobic exercise,ABCG1 gene,PBMN
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027942,
author = {رشیدلمیر, امیر},
title = {بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2012},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-5741},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {تمرین مقاومتی،تمرین هوازی،ژن PBMN،ABCG1 Resistance exercise;Aerobic exercise;ABCG1 gene;PBMN},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes
%A رشیدلمیر, امیر
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2012

[Download]