نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی )

نویسندگان: علی یوسفی , سیدمحمود حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محاسبه پروفیل سطح آب در کانال ها، برخی از پارامترهای فیزیکی به صورت دقیق قابل اندازه گیری نمی باشند و دارای عدم قطعیت هستند. با استفاده از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت می توان عدم قطعیت در خروجی مدل را که ناشی از عدم قطعیت در پارامترهای ورودی می باشد، محاسبه کرد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبه پروفیل سطح آب در کانالها با در نظر گرفتن ضریب زبری مانینگ به عنوان تنها پارامتر ورودی دارای عدم قطعیت، با استفاده از روش حساب فازی انجام شده و نتایج آن با نتایج حاصل از یک روش ساده تخمین نقطه ای به عنوان یکی از روشهای آماری، مقایسه شده است. نتایج حاصله از دو روش تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند، اما حجم محاسبات انجام شده در روش حساب فازی بسیار کمتر و شیوه محاسباتی آن نیز ساده تر از روش آماری می باشد. همچنین، از دیدگاه کاربردی نیز ماهیت ضریب زبری مانینگ در کانالهای مصنوعی به گونه ای است که برآورد آن با تئوری فازی هماهنگ تر است که استفاده از روش حساب فازی را برای تجزیه وتحلیل عدم قطعیت توجیه می کند.

کلمات کلیدی

, پروفیل سطح آب, تجزیه و تحلیل عدم قطعیت, روش حساب فازی, روش تخمین نقطه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027944,
author = {یوسفی, علی and حسینی, سیدمحمود and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پروفیل سطح آب، تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، روش حساب فازی، روش تخمین نقطه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی
%A یوسفی, علی
%A حسینی, سیدمحمود
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]