چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته )

نویسندگان: زهرا بامی , سیمیندخت براتپورباجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رائو و همکاران(2004) اندازه ای از عدم قطعیت را که آنتروپی باقیمانده تجمعی(CRE) نامیده می شود، معرفی کردند. این اندازه بر مبنای تابع توزیع تجمعی می باشد. اسدی و زهره وند(2007) رابطه بینCRE و بعضی از اندازه های اعتماد پذیری مشهور ، همانند میانگین باقیمانده طول عمرو نرخ خطر را نشان دادند. در این مقاله ،ما CRE را در حالت گسسته تعریف کرده و برای آن به ارائه چند قضیه و مثال می پردازیم.

کلمات کلیدی

, آنتروپی شانون, آنتروپی باقیمانده تجمعی, توزیع گسسته, نرخ خطر, تابع بقا, ترتیب تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027945,
author = {زهرا بامی and براتپورباجگیران, سیمیندخت},
title = {آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته},
booktitle = {چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2011},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {آنتروپی شانون، آنتروپی باقیمانده تجمعی، توزیع گسسته، نرخ خطر، تابع بقا، ترتیب تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته
%A زهرا بامی
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%J چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2011

[Download]