هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی , 2012-05-09

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن )

نویسندگان: مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی تشکیل شده در راستای پروژه بین المللی ترسیب کربن در دورههای آموزشی اجرایی پروژه با استفاده از نمونهای به حجم 122 عضو گروههای توسعه روستایی در منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی و با استفاده از مدل اقتصادسنجی لوجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده مهمترین عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در دورههای آموزشی عبارتند از جنسیت، سطح تحصیلات، نوع شغل اصلی و اکتساب شغل فرعی؛ به عبارت دیگر نتایج نشان داده احتمال مشارکت در دورههای آموزشی اجرا شده از سوی پروژه ترسیب کربن با افزایش سطح تحصیلات، تجربه فعالیت در شغل فرعی و در میان زنان و افرادی که در مشاغلی غیر از کشاورزی و دامداری مشغول به فعالیت هستند، افزایش مییابد. با توجه به یافتهها، پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد این نوع گروهها ارائه شد.

کلمات کلیدی

, مشارکت, گروه توسعه روستایی, ترسیب کربن, آموزش, الگوی لوجیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027954,
author = {حسن نژاد, مریم and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن},
booktitle = {هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مشارکت، گروه توسعه روستایی، ترسیب کربن، آموزش، الگوی لوجیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن
%A حسن نژاد, مریم
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی
%D 2012

[Download]