هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی , 2012-05-09

عنوان : ( چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ )

نویسندگان: الهه بسکابادی , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم تغییر اقلیم یکی از ترین چالشهای زیست محیطی است که امروزه جهان با آن روبرو می باشد. بیان پی آمدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی تغییرات دما و تغییرات الگوهای بارش می توانند باعث اثرات مهمی بر کشاورزی جهانی شوند. در این ،CO پیچیده است. افزایش غلظت 2 که بر دما و بارندگی تأثیر می گذارد، بر تولید گندم با در نظر CO مطالعه تلاش شده است تا اثر تغییر اقلیم ناشی از دو برابر شدن غلظت 2 گرفتن عوامل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نتایج شبیه سازی های بیوفیزیکی در الگوی اقتصادی ادغام شده است. الگوی اقتصادی، عکسالعمل کشاورزان را نسبت به تغییر اقلیم با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی بررسی می کند. این مطالعه عملکرد گندم را در 1400 تحلیل می نماید. سناریوهای متفاوتی از تغییر اقلیم، قیم تها و درجه - مشهد نسبت به سناریوهای مختلف در دوره زمانی 1379 1331 کیلوگرم در هکتار در سال پایه / ریسکگریزی جهت بررسی واکنش عملکرد تعریف شدند. نتایج نشان داد که عملکرد بهینه گندم از 45 1955 کیلوگرم در هکتار در سال هدف تغییر کرده است. به عبارت دیگر پیشبینی می شود، تغییر اقلیم 48 % عملکرد بهینه را افزایش / به 32 دهد. همچنین پیشبینی می شود 23 % مصرف آب و 81 % مصرف کود در سال 1400 نسبت به سال پایه بیشتر شود، بنابراین تغییر اقلیم باعث افزایش به کارگیری نهاده های کود نیتروژن و آب می شود. مصرف نهاده ها و عملکرد گندم در سناریوهای سال های 1379 و 1400 در اثر تغییر قیمت ها تحت تاثیر قرار نمی گیرد، بنابراین می توان گفت سیاست های قیمتی کارایی لازم را در آینده نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تولید گندم, رهیافت اقتصادی - زراعی, ریسک گریزی, قیمت ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027955,
author = {بسکابادی, الهه and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟},
booktitle = {هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، تولید گندم، رهیافت اقتصادی - زراعی، ریسک گریزی، قیمت ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟
%A بسکابادی, الهه
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد کشاورزی
%D 2012

[Download]