چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری :مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد در خصوص انواع خدمات ارائه شده از نگاه خانوارها می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز، از خانوارهای مراجعه کننده به 6 بازار میوه و ارزاق شهرداری مشهد در سال 1389 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر استفاده از شاخصها و آماره‌های مختلف از برنامه‌ریزی چندمعیاری (MCDM) در چارچوب 13 شاخص اقتصادی و غیر اقتصادی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مجموع، شاخص رضایت خانوارها از بازارها که به عنوان شاخص ارزیابی بازارها در نظر گرفته شده، نسبتاً بالا بوده و شاخص محاسباتی در مورد معیارهای مختلف در خصوص بازارهای میوه 79.03 (از 100) و در مورد بازارهای ارزاق 73.9 بدست آمد که نسبتاً بالا می باشد. از دیگر نتایج حائز اهمیت این مطالعه آن است که اصلیترین دلایل عدم مراجعه و یا مراجعهی کم خانوارها به بازارهای شهرداری برای تأمین میوه و ترهبار و ارزاق، دسترسی پایین به چنین بازارهایی است. در انتها پیشنهاداتی در جهت توسعه بهینه بازارهای شهرداری و همچنین ارتقاء شاخصهای کلی ارائه شد.

کلمات کلیدی

: بازار میوه و تره بار – بازار ارزاق – برنامه‌ریزی چندمعیاری –
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027956,
author = {کهنسال, محمدرضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری :مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: بازار میوه و تره بار – بازار ارزاق – برنامه‌ریزی چندمعیاری – مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری :مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد
%A کهنسال, محمدرضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]