آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3) , صفحات (1395-1403)

عنوان : ( تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان )

نویسندگان: معصومه صالحی , محمد کافی , علیرضا کیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بهینه کردن مدیریت آبیاری در کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک نیاز است که توابع تولید آب-شوری گیاه مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی واکنش کوشیا به اثر توام شوری و کم آبیاری آزمایشی در طی دو سال زراعی 87 و 88 در شمال گرگان انجام شد. این آزمایش با 6 سطح آب شور(1.5 7، 14، 21، 28 و 35 دسی سیمنس بر متر) و سه سطح کاربرد آب (25، 75 و 125% نیاز آبی) در سال 1387 بصورت کشت تابستانه و چهار سطح کاربرد آب (50، 75، 100، 125%) در سال 1388 بصورت کشت بهاره اجرا شد. چهار نوع تابع خطی ساده، لگاریتمی، درجه دوم و متعالی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در شرایط توام شوری و خشکی، تابع متعالی و درجه دوم عملکرد کوشیا را بهتر از توابع دیگر پیش بینی می کند. نسبت نهایی نرخ جایگزینی نشان داد که می توان برای رسیدن به عملکرد یکسان عوامل فوق را در دامنه وسیعی از مقادیر آنها جایگزین کرد. تولید نهایی آب مصرفی (MPAW) و شوری آب (MPECw) به ترتیب در سال اول 6.7 و 154- کیلوگرم در هکتار و در سال دوم به ترتیب 4.8 و 511- کیلوگرم در هکتار بود.

کلمات کلیدی

, تابع تولید, شوری, کم آبیاری, کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027959,
author = {معصومه صالحی and کافی, محمد and علیرضا کیانی},
title = {تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {25},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1395--1403},
numpages = {8},
keywords = {تابع تولید، شوری، کم آبیاری، کوشیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان
%A معصومه صالحی
%A کافی, محمد
%A علیرضا کیانی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]