اخلاق در علوم و فناوری, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , زهرا نیکخواه فرخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده زمینه: این پژوهش درصدد بوده است با معرفی مفاهیم نوینی چون جو اخلاقی سازمان و هویت سازمانی به بررسی رابطه میان این مفاهیم و نحوه تاثیرگذاری آنها بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان بپردازد. از این رو مساله اصلی این پژوهش، نحوه تاثیرگذاری ابعاد چهارگانه جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان است. روش کار: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. داده های مورد استفاده از 156نفر از فروشندگان یک شرکت فعال در عرصه تولید صنایع غذایی واقع در مشهد که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و الگوی علی پیشنهادی بر اساس فن الگوسازی معادلات ساختاری، موردآزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش گویای آن است که جو اخلاقی سازمان و ابعاد آن به صورت مثبت و معنی داری بر هویت سازمانی تاثیرگذار بوده و از آن طریق به صورت منفی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان موثر هستند. همچنین یافته ها بیان می دارد که گرچه هنجارها و قوانین اخلاقی مصوب در سازمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم(از طریق هویت سازمانی) بر تمایل به ترک خدمت کارکنان موثر است اما شدت این تاثیرگذاری این مولفه بر تمایل به ترک خدمت از طریق ارتقاء هویت سازمانی بیشتر است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، جو اخلاقی حاکم بر سازمان از طریق ارتقاء هویت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان تاثیرگذار بوده و همچنین مدیران سازمان می توانند با بهره گیری از راهکارهای عملیاتی ارائه شده در این مقاله نسبت به ایجاد و بهبود جو اخلاقی سازمان و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

, اخلاق, جو اخلاقی سازمان , هویت سازمانی, تمایل به ترک خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027962,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نیکخواه فرخانی, زهرا},
title = {تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2012},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-7634},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {اخلاق، جو اخلاقی سازمان ، هویت سازمانی، تمایل به ترک خدمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نیکخواه فرخانی, زهرا
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2012

[Download]