اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران , 2011-11-23

عنوان : ( بررسی و اولوی تبندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و اولوی تبندی شیو ههای نوین خدمات رسانی در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد میباشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و همچنین پیمایشهای میدانی در سال 1389 بدست آمد. تعداد کل پرسشنامه های تکمیل شده حدود 300 پرسشنامه از مراجعه کنندگان 5 بازار ارزاق شهرداری مشهد میباشد. در این مطالعه، به منظور رتبهبندی شیو ههای نوین خدمات رسانی از یکی از روشهای برنامهریزی استفاده شد. (MCDM) چندمعیاری نتایج بررسی تجارب جهانی در این خصوص نشان داد که وجود صرفه های ناشی از مقیاس به دلیل خریدهای عمده و بزرگ توسط فروشگا هها و مراکز تجاری در کشورهای دیگر و همچنین کاهش واسطه های عرضه کالا نقش بسزایی بر کاهش قیمت نهایی کالاها و خدمات مختلف دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت در خصوص بازاررسانی کالاها و خدمات مختلف در کشورهای دیگر (بخصوص کشورهای پیشرفته) آن است که ساختار بازاررسانی کالاها در این کشورها به گونهای است که از دست به دست شدن کالاها تا حد ممکن کاسته شده و کالاها بیشتر بصورت عرضه مستقیم از طریق فروشگا هها و مراکز تجاری بزرگ ارائه می گردد؛ که این امر باعث کاهش هزینه های عرضه کالاها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده میشود. در این مطالعه، خدمات نوین و قابل ارائه در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد شناسایی و رتبهبندی شد که حدود 40 نوع خدمت و یا تکنولوژی نوین قابل ارائه با استفاده از برنامهریزی چندمعیاری رتبه بندی و اولویتبندی شد.

کلمات کلیدی

, بازار ارزاق شهرداری, شیوه نوین خدمات رسانی , برنامهریزی چند معیاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027965,
author = {کهنسال, محمدرضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی و اولوی تبندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازار ارزاق شهرداری، شیوه نوین خدمات رسانی ،برنامهریزی چند معیاری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و اولوی تبندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد
%A کهنسال, محمدرضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
%D 2011

[Download]