چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , آزاده جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشان ویژه (برند) یکی از مقوله های مهم و اساسی در عرصه رقابت بین المللی است که شهرها با داشتن آن به راحتی خواهند توانست ظرفیت ها و توانمندی های خود را نشان داده و خود را در مقایسه با سایر شهرها برجسته نشان دهند. هدف از نگارش این مقاله در مرحله اول رسیدن به یک مدل مفهومی و تئوریک در خصوص نشان ویژه می باشد و اینکه چه عوامل و پارامترهایی در خصوص این نشان و در ارتباط با شهرها مطرح می باشند. در مرحله دوم که در قالب یک مطالعه مستقل و بعدا انجام خواهد شد، با سنجش متغیرها به تعیین نشان ویژه (برند) شهر مشهد اقدام خواهد شد. روش کار در این مطالعه و در این مرحله تحلیلی اسنادی بوده و با مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع متغیرها و مفاهیم مورد نظر و مرتبط با بحث احصا می گردد. این مطالعه نشان می دهد که برای رسیدن به نشان ویژه، تصویر ذهنی مردم نقش حیاتی داردکه از طریق بازاریابی شهری ایجاد می گردد، همچنین ادراک، ظاهر شهر، اعتقادات مردم وتجربه مردم از شهر تاثیر گذار در تصویر ذهنی و در نهایت نشان ویژه می باشند.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, بازاریابی شهری, تصویر ذهنی از شهر, نشان ویژه شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027966,
author = {مهارتی, یعقوب and جلالی, آزاده},
title = {بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جهانی شدن، بازاریابی شهری، تصویر ذهنی از شهر، نشان ویژه شهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A مهارتی, یعقوب
%A جلالی, آزاده
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]