چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد) )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , وحید حسنی هنزائی , مجتبی حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محققان و اندیشمندان حکمروایی خوب را بهترین راه برون رفت کلان شهرها از مشکلات مدیریتی خود می-دانند، لذا مدیریت شهری با لحاظ نمودن مؤلفه های نظریه ی حکمروایی خوب شهری در برنامه ریزی ها بدان دست پیدا خواهد کرد. مدیریت راهبردی ابزاری است برای حکمروایی خوب شهری، آن چه اهمیت دارد میزان اثربخشی این ابزار در رسیدن به هدف است. هدف این تحقیق ارزیابی مقایسه ای این موضوع است که در برنامه ریزی راهبردی، شهرها تا چه میزان مؤلفه های حکمروایی خوب شهری را لحاظ نموده اند. تحقیق یک روش ارزیابی ارائه می دهد که بتوان با آن برنامه های راهبردی را قبل از اجرا نسبت به وضعیت ایده آل از پیش تدوین شده ارزیابی نمود. در این تحقیق با بررسی اقتضائات مدیریت کلان شهرها و همچنین مدیریت راهبردی شهرهای مشهد و تهران با ایجاد چک لیست، اهداف کلان شهرها مورد بررسی قرارگرفته و سپس راهبردهای مربوط نیز به لحاظ نزدیکی به این مؤلفه ها ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال اصول حکمروایی خوب در برنامه ریزی استراتژیک شهر مشهد از برنامه ریزی ارائه شده برای شهر تهران بیشتر بوده است. این نتیجه می تواند معیاری برای پیشبینی میزان اثربخشی بالقوه ی برنامه ریزی راهبردی شهرهای مورد مطالعه، به لحاظ دستیابی به حکمروایی خوب شهری برای متولیان امر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, حکمروایی خوب شهری, برنامه ریزی راهبردی, مدیریت کلان شهرها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027967,
author = {مهارتی, یعقوب and حسنی هنزائی, وحید and حمیدی, مجتبی},
title = {ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حکمروایی خوب شهری، برنامه ریزی راهبردی، مدیریت کلان شهرها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد)
%A مهارتی, یعقوب
%A حسنی هنزائی, وحید
%A حمیدی, مجتبی
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]