سی امین گرد هم آیی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد )

نویسندگان: ثوره رضائی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیوتیت مسکویت لوکوگرانیت و پگماتیت خواجه مراد گستره ترین توده نفوذی .................

کلمات کلیدی

, ̶لوکوگرانیت , پالئوتتیس, زون تخریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1027972,
author = {رضائی, ثوره and رحیمی, بهنام},
title = {تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد},
booktitle = {سی امین گرد هم آیی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {̶لوکوگرانیت ، پالئوتتیس، زون تخریب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد
%A رضائی, ثوره
%A رحیمی, بهنام
%J سی امین گرد هم آیی علوم زمین
%D 2012

[Download]