شریف, دوره (27), شماره (4), سال (2011-5) , صفحات (55-64)

عنوان : ( اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی )

نویسندگان: سیدمحسن پیرایش , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پارامترهای بسیار تأثیر‌گذار بر رفتار اعضای بتنی مسلح به صفحات پلیمری الیافی، ‌پدیده سخت ‌کنندگی کششی (Tension Stiffening) است. این پدیده بر روی عرض و‌ فاصله ترک‌ها‌ و سختی عضو تحت کشش مؤثر است. برای بررسی دقیق اثر سخت‌کنندگی کششی بتن بر رفتار کششی صفحات FRP، تعداد 16 نمونه آزمایشگاهی ساخته و آزمایش شدند. هر نمونه آزمایشگاهی بتنی شامل 2 قطعه منشوری بتنی به ابعاد 40×80×500 میلی‌متر بودند که به وسیله 2 یا 4 لایه صفحات GFRP یا CFRP میانی به عرض 80 میلی‌متر و با چسب به یکدیگر متصل شدند. برای بررسی تأثیر مقاومت بتن بر سخت‌کنندگی کششی، از دو نوع بتن با مقاومت‌های فشاری استوانه‌ای 25 و 40 مگاپاسکال استفاده شد. همچنین برای کاهش خطا، از هر نمونه دارای مشخصات یکسان، دو عدد ساخته شد. به کمک صفحات فولادی که در دو سر صفحات FRP نصب شده بود، ‌نیروی کششی توسط دستگاه کشش به نمونه‌ها وارد شد. مقایسه منحنی‌های تنش-کرنش این نمونه‌ها با منحنی تنش-کرنش صفحات FRP، میزان اثر سخت‌کنندگی کششی بتن بر صفحات FRP را نشان داد. همچنین، در مورد فاصله و نحوه توزیع ترک‌های ایجاد شده روی نمونه‌های بتنی بحث شد. نتایج نشان می‌دهد که کاهش نسبت صفحات پلیمری الیافی در مقطع باعث افزایش قابل توجه اثر سخت‌کنندگی کششی بتن در عضو می‌شود. همچنین افزایش مقاومت فشاری بتن از 25 مگاپاسکال به 40 مگاپاسکال سبب قدری افزایش اثر سخت‌کنندگی کششی می‌گردد.

کلمات کلیدی

, بتن مسلح, سخت‌ کنندگی کششی, FRP, ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027979,
author = {پیرایش, سیدمحسن and اصفهانی, محمدرضا},
title = {اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی},
journal = {شریف},
year = {2011},
volume = {27},
number = {4},
month = {May},
issn = {1028-7167},
pages = {55--64},
numpages = {9},
keywords = {بتن مسلح، سخت‌ کنندگی کششی، FRP، ترک خوردگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی
%A پیرایش, سیدمحسن
%A اصفهانی, محمدرضا
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2011

[Download]