پژوهش های علوم دامی, دوره (21), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (129-137)

عنوان : ( استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , محمّد صدقی , عبدالله اکبریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف جایگزینی کلسیم ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد(ماده رسوبی) با کربنات کلسیم بر عملکرد و فاکتور های کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار انجام شد. تعداد 315 قطعه مرغ تخم گذار سویه تجاری Hy-Line W- 36به مدت 12 هفته (در سن 83-95 هفته) در قالب طرح بلوک‌ کاملاً تصادفی تحت تاثیر 7 تیمار غذایی قرار گرفتند. ماده رسوبی در سطوح مختلف: صفر، 6/16، 3/33، 50، 66، 83 و 100 درصد جایگزین کربنات کلسیم شد. درصد تولید تخم‌مرغ، مصرف خوراک و صفات وزن مخصوص، ضخامت پوسته و وزن پوسته اندازه‌گیری شدند. درصد تولید تخم مرغ و میزان تخم مرغ تولیدی در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی بیشتر از 33/3 درصد ماده رسوبی نسبت به گروه شاهد ( حاوی 10 درصد کربنات کلسیم و صفر درصد ماده رسوبی) به طور معنی داری کاهش و ضریب تبدیل خوراک افزایش یافت. در کل دوره آزمایش میزان مصرف خوراک در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی صفر، 66/1 و 33/3 درصد ماده رسوبی بیشترین و آنهایی که با جیره حاوی 6/8 و 10 درصد ماده رسوبی تغذیه شده بودند کمترین مقدار بود. وزن و ضخامت پوسته تخم‌مرغ نیز در مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی بیشتر از 33/3 درصد ماده رسوبی به طور معنی‌داری کاهش یافت. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جایگزینی کلسیم ماده رسوبی با کربنات کلسیم در سطوح بالاتر از 33/3 درصد در جیره مرغ های تخم گذار تاثیر منفی بر عملکرد و فاکتورهای کیفی تخم‌مرغ دارد.

کلمات کلیدی

, تولید تخم مرغ, ماده رسوبی, مرغ های تخم گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027980,
author = {گلیان, ابوالقاسم and صدقی, محمّد and اکبریان, عبدالله},
title = {استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2011},
volume = {21},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-5125},
pages = {129--137},
numpages = {8},
keywords = {تولید تخم مرغ، ماده رسوبی، مرغ های تخم گذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار
%A گلیان, ابوالقاسم
%A صدقی, محمّد
%A اکبریان, عبدالله
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2011

[Download]