تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (176-186)

عنوان : ( مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی )

نویسندگان: زهرا کریمیان , آزاده موسوی بزاز , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح برگ یک متغیر کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی است ، بنابراین مدل های دقیق و ساده ای که بتوانند سطح برگ نی ز چه (Dracocephalum moldavica L.) گیاهان را تعیین کنند در موارد زیادی اهمیت دارند. سطح برگ در گیاه بادرشبی به عنوان یک گیاه دارویی و چه به عنوان یک سبزی برگی یکی از مهم ترین اجزای این گیاه است و اندازه گیری آن اهمیت زیادی دارد. به این منظور آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد گیاه دارویی بادرشبی انجام شد. برای تخمین سطح برگ این گیاه ، وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ (طول و عرض برگ) اندازه گیری شدند. آنالیز رگرسیون سطح برگ با وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ مدل های متعددی را ایجاد کرد ند که می توانند برای تخمین سطح برگ انفرادی بادرشبی مورد 0/510(L2×W2)0/ و 473 LA= 0/510(L×W)0/ استفاده قرار گیرند . بین تمام مدل های حاصل در این آزمایش دو مدل توانی 946 0/ و 655 R2= 0/877 ،RMSE= 0/ که مبتنی بر مقادیر طول و عرض برگ هستند ، به ترتیب دقیق ترین تخمین ( 656 LA= را برای تعیین سطح برگ بادرشبی د اشتند. می توان این گونه استنباط نمود که رگرس یون ها ی حاصل از (R2= 0/877 ،RMSE= می توانند ب هطور مناسبتری سطح برگ را تخمین بزنند، ولی طول و عرض برگ به تنها یی تخم ین مناس بی از L2 × W و 2 L × W سطح برگ ارائه ندادند . در بخش تأیید مدل نیز اثبات شد که مدل منتخب می تواند سطح برگ را د ر گیاه بادرشبی با دقت و سرعت نسبتاً بالا تخمین بزند.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, طول برگ, عرض برگ, مد لسازی, وزن تر, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027981,
author = {کریمیان, زهرا and موسوی بزاز, آزاده and بنایان اول, محمد},
title = {مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2012},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-0905},
pages = {176--186},
numpages = {10},
keywords = {سطح برگ، طول برگ، عرض برگ، مد لسازی، وزن تر، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی
%A کریمیان, زهرا
%A موسوی بزاز, آزاده
%A بنایان اول, محمد
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2012

[Download]