جداسازی و پدیده های انتقال, دوره (22), شماره (1), سال (2011-10) , صفحات (67-79)

عنوان : ( جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی )

نویسندگان: محمدرضا حیدری , بابک مختارانی , ناصر ثقه الاسلامی , علی شریفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در پروژه حاضر جداسازی ترکیبات آروماتیک ( بنزن) از هیدروکربنهای آلیفاتیک (هگزان و هپتان) با استفاده از مایع یونی 3- متیل مورد بررسی قرار گرفت. دادههای تعادلی مایع- مایع دو سیستم سه جزئی ( بنزن+ هگزان+ ([Omim]SCN) -1- اکتیل ایمیدازولیوم سیانیت 298/15 و فشار اتمسفر به دست آمدند. میزان انتخابپذیری و ضریب توزی عپذیری K مایع یونی) و ( بنزن+ هپتان+ مایع یونی) در دمای سیستمها برای تعیین قابلیت حلال یونی در جداسازی آروماتیکها از آلیفاتیکها با استفاده از دادههای خط رابط محاسبه گردی د. ضریب توزیعپذیری به نوع آروماتیک سیستم بستگی دارد. در حالی که انتخابپذیری سیستمهایی با زنجیره بلندتر بیشتر بوده است. میزان پیوستگی دادههای خطوط رابط با استفاده از معادلات تجربی آفمر- توبیاس و هند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج آزمایشگاهی برای سیستم- از خود نشان دادند. دادههای تعادلی گزارش شده در این کار، در گزار ش- NRTL های سه جزئی همپوشانی خوبی را با مدل ترمودینامیکی های قبلی توسط سایر محققین ارائه نشده است. واژههای کلیدی

کلمات کلیدی

, تعادل مایع- مایع, مایع یونی, آروماتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027987,
author = {حیدری, محمدرضا and بابک مختارانی and ثقه الاسلامی, ناصر and علی شریفی},
title = {جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی},
journal = {جداسازی و پدیده های انتقال},
year = {2011},
volume = {22},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-5490},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {تعادل مایع- مایع، مایع یونی،آروماتیک، آلیفاتیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی
%A حیدری, محمدرضا
%A بابک مختارانی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A علی شریفی
%J جداسازی و پدیده های انتقال
%@ 2228-5490
%D 2011

[Download]