برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (1), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطورکلی مشارکت به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی در جاری شدن قدرت به منظور افزایش توان اقتصادی روستائیان در کنترل منابع و امکانات در بخش کشاورزی بازی می کند. در واقع مشارکت با پوشش عرصه های مختلف اطلاعاتی، مالی، اعتمادسازی و مهارتی در بطن خود، فضای لازم جهت دسترسی به مکانیسم های اعمال قدرت و کنترل و فرصت تعریف جایگاه مناسب اقتصادی را برای بهره برداران بوجود می آورد. لذا با توجه به اهمیت رهیافت های مشارکتی هدف از تدوین مقاله حاضر تبیین ارتباط مکانیسم مکانی – فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصادی 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 330 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس آزمونt استیودنت، سطح مشارکت در اغلب سکونتگاه های روستایی دهستان پایین تر از حد مورد انتظار است. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن تمامی ویژگی های مکانی- فضایی مشارکت با توانایی اعمال قدرت و کنترل بر منابع و امکانات اقتصادی بترتیب با ضرایب 287/0، 230/0، 247/0، 569/0 ارتباط مستقیمی داشتند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که ویژگی مکانی – فضایی مهارت در تصمیم گیری با ضریب تبیین 324/0، بیشترین تأثیر را بر میزان توانمندسازی اقتصادی کشاورزان در بهره برداری از عوامل تولید در نواحی روستایی داشته است. در نهایت و با توجه به مراحل تجزیه و تحلیل سطح توانمندسازی اقتصادی در بخش اقتصادی سکونتگاه های روستایی دهستان ایجرود بالا 81/1 محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, مشارکت, فضا, قدرت, ویژگی های مکانی – فضایی, توانمندسازی اقتصادی, ایجرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027990,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and خسروبیگی برچلوئی, رضا and تقیلو, علی اکبر},
title = {نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6735},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {مشارکت، فضا، قدرت، ویژگی های مکانی – فضایی، توانمندسازی اقتصادی، ایجرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A تقیلو, علی اکبر
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2012

[Download]