جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (2), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (7-24)

عنوان : ( ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , براتعلی خاکپور , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت درجه‌ی توسعه‌یافتگی مناطق مختلف و بررسی و مقایسه‌ی سطح برخورداری آن‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای نواحی روستایی امری ضروری است. طرح‌ریزی الگوهای تحلیل مکانی با روش‌ها و الگوهای متفاوتی صورت می‌پذیرد. این الگوها به دلیل ساختار اطلاعاتی آن از یک سو و ییچیدگی‌ها ، محدودیت‌ها و ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی نواحی از سوی دیگر خطاهای آماری از سطح توسعه یافتگی را برای برنامه‌ریزان بوجود می‌آورند. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی هم‌خطی بین شاخص ها حذف و شاخص‌های اولیه به تعدای فاکتور یا عامل خلاصه‌ گردد و سپس با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی درجه‌ی توسعه‌‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان محاسبه‌گردد. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از دوتکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی باعث شده تا نتایج حاصله با واقعیت‌های موجود در عرصه‌ی روستایی شهرستان تطبیق بیشتری داشته باشد. به لحاظ سطح توسعه یافتگی در محدوده‌ی مطالعه، درسطح دهستان ،دهستان‌های باشتین و کوه‌همایی با درجه توسعه یافتگی 388/0 و 947/0 به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین مناطق روستایی هستند. با توجه یافته‌های تحقیق، راهکارهایی شامل توسعه و گسترش خدمات رفاهی و عمرانی، سیاست عدم تمرکز در ارائه‌ی خدمات روستایی، ارتقا ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال در مناطق روستایی و غیره برای ارتقا سطح برخورداری مناطق روستایی محروم پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, درجه‌ی توسعه‌یافتگی, دهستان, تحلیل فضایی, تحلیل عاملی, تاکسونومی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027992,
author = {عنابستانی, علی اکبر and خاکپور, براتعلی and زهرا عنابستانی},
title = {ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی},
journal = {جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2228-6462},
pages = {7--24},
numpages = {17},
keywords = {درجه‌ی توسعه‌یافتگی، دهستان، تحلیل فضایی، تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A خاکپور, براتعلی
%A زهرا عنابستانی
%J جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)
%@ 2228-6462
%D 2012

[Download]