برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (63-80)

عنوان : ( بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , ابوالقاسم بنیادداشت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسکن مناسب و با کیفیت یکی از آرزوهای هر خانوار روستایی است که دسترسی به آن نیازمند توجه و حمایت بیشتر دولت به مسکن روستایی است. با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 1384 به صورت جدی به این امر یعنی مقاوم سازی مساکن روستایی پرداخته است ولی با این حال بیشتر نقاط روستایی از کمبود مسکن مناسب و با کیفیت رنج می برند. مقاله حاضر در پی آن است که نقش اعتبارات مسکن روستایی در تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی شهرستان بهمئی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راهکارهای لازم را در این زمینه ارائه دهد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده است. با توجه به حجم جامعه آماری (1166 خانوار)، حجم نمونه خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه‌ی فرمول کوکران برابر 233 خانوار تعیین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بیشترین اثرگذاری شاخص‌های اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در روستاها در بعد طول و زمان دریافت اعتبارات از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است، به نحوی که 4/26 درصد اثرگذاری تسهیلات اعتباری در رابطه با این شاخص و پس از آن 3/18 درصد در رابطه با نظارت بر ساخت و ساز قرار می‌گیرد و در نهایت رابطه‌ی بین متغیر مستقل اعتبارات مسکن و متغیر وابسته‌ی تغییر الگوی مسکن روستایی با ضریب همبستگی 34/0 و سطح معناداری نزدیک به صفر اثبات می‌شود. با توجه به یافته‌های تحقیق در زمینه تغییرات الگوی مسکن در منطقه، راهکارهای مقاوم سازی مسکن روستایی با استفاده از الگوهای معماری بومی، سطح زیر بنای مناسب برای واحدهای مسکونی نوسازی شده و توجه به الگوهای ساخت و ساز روستایی برای رسیدن به مسکن مناسب و با کیفیت پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, الگوی مسکن, اعتبارات مسکن, الگوی ساخت و ساز, مقاوم سازی مسکن, معماری بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027993,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and بنیادداشت, ابوالقاسم},
title = {بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {2228-7485},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {الگوی مسکن، اعتبارات مسکن، الگوی ساخت و ساز، مقاوم سازی مسکن، معماری بومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A بنیادداشت, ابوالقاسم
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2012

[Download]