غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (39-46)

عنوان : ( تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد علی سردار , مرتضی تقوی , فهیمه ایاز خوش هوا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یک بیماری غدد درون‌ریز است که عدم تخمک‌گذاری، هیرسوتیسم، افزایش آندروژن خون، اختلال تحمل گلوکز، مقاومت به انسولین و چاقی از ویژگی های آن می‌باشد. امروزه تغییر شیوه‌ی زندگی به‌طور موفقیت‌آمیزی در درمان زنان چاق یا اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک به کار گرفته شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه‌ی تمرین هوازی بر سطح هورمون های لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپی اندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود. مواد و روش‌ها: 17 بیمار چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با دامنه‌ی سنی30- 15 سال و میانگین نمایه‌ی توده‌ی بدن 88/2 ± 35/29 کیلوگرم بر متر مربع به صورت نمونه گیری در دسترس، گزینش و پس از تکمیل پرسش‌نامه به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته در برنامه‌ی تمرین هوازی شرکت کردند. پیش و پس از تمرین هوازی اندازه های بدنی، هورمونی و متابولیکی اندازه گیری شدند. یافته ها: کاهش معنی‌داری در وزن، درصد چربی بدن، محیط کمر، هورمون لوتئینی و افزایش معنی‌داری در اکسیژن مصرفی اوج مشاهده گردید. تغییرات به دست آمده در نمایه‌ی توده‌ی بدن، هورمون های فولیکولی و دهیدرواپی اندروسترون معنی‌دار نبود. نتیجه گیری: این یافته ها پیشنهاد می کنند که تمرین‌های هوازی از راه اثرگذاری بر برخی از متغیرهای بدنی و هورمونی و نیز بهبود وضعیت متابولیکی ممکن است اختلالات باروری و متابولیکی همراه با PCOS را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, برنامه‌ی تمرینی, سطح هورمونی, چاقی, سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027998,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and محمد علی سردار and مرتضی تقوی and فهیمه ایاز خوش هوا},
title = {تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2012},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1683-4844},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {برنامه‌ی تمرینی، سطح هورمونی، چاقی، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A محمد علی سردار
%A مرتضی تقوی
%A فهیمه ایاز خوش هوا
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2012

[Download]