پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی تأثیرپذیری نیاز آبی گیاهان غالب حوضه آبریز هریرود از تغییر اقلیم )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مدل LARS-WG5 داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 طبق سه سناریوی A1B A2 , و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و مقادیر ماهانه بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی منطقه مورد مطالعه برای 20 سال آینده شبیه سازی شد. سپس با استفاده از این داده ها و با بکارگیری نرم افزار OPTIWAT، تبخیر- تعرق مرجع به روش هارگریوز- سامانی و بارندگی مؤثر به روش فائو محاسبه شده و در نهایت نیاز آبی دو گیاه غالب (گندم و چغندرقند) حوضه آبریز هریرود در مقیاس ماهانه و نیز برای مجموع دوره رشد برای دوره 1409- 1390 در مقایسه با دوره پایه (1389- 1370) برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش بارندگی این منطقه طی دو دهه آتی در حدی خواهد بود که افزایش تبخیر- تعرق ناشی از افزایش دمای متوسط هوا را جبران کرده و باعث کاهش مجموع نیاز آبی هر دو گیاه مورد مطالعه نسبت به دوره پایه خواهد شد. میزان این کاهش در دوره رشد چغندرقند طبق سناریوی A1B , A2 و B1 به ترتیب حدود 10، 8 و 8 درصد و در دوره رشد گندم به ترتیب حدود 14، 15و 15 درصد طبق سه سناریوی مذکور خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, سرخس, چغندرقند, گندم, مدل ریزمقیاس کننده, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028025,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی},
title = {بررسی تأثیرپذیری نیاز آبی گیاهان غالب حوضه آبریز هریرود از تغییر اقلیم},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، سرخس، چغندرقند، گندم، مدل ریزمقیاس کننده، نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیرپذیری نیاز آبی گیاهان غالب حوضه آبریز هریرود از تغییر اقلیم
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]