پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی چگونگی ایجاد ناپایداری های جوی نامتعارف در شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , سمانه اشرف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، بارندگی رخ داده در 24 شهریور 1388 در مشهد به عنوان مخرب ترین بارش طی 20 سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نقشه های هم فشار سطح زمین نشانگر تقابل دو سامانه کم فشار و پرفشار در شرق کشور و بررسی نقشه های هم فشار 850 هکتوپاسکال مبین همرفت هوای گرم از نواحی جنوبی به سمت شمال شرق کشور در این روز می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فیزیکی پروفایل قائم جو با استفاده از نمودارهای تفی گرام و بررسی موقعیت سطوح LCL و FCL، اختلاف ارتفاع قله ابر با سطح FCL و مقادیر شاخص های دینامیکی CAPE، SHOW و KINX نیز بیانگر انرژی پتانسیل قابل توجه توده هوای صعود کننده و شرایط مساعد برای ناپایداری شدید هوا است. به عنوان مثال مقادیر شاخص های دینامیکی مذکور در ساعت 12 این روز به ترتیب برابر 4/953، 67/4- و 30/35 به دست آمده است که هر سه معرف ناپایداری شدید هوا می باشند. بنابراین گسترش سامانه پرفشار سیبری طی فصل گرم سال، همزمان با همرفت هوای گرم و مرطوب جنوبی در این روز باعث ایجاد ناپایداری شدید هوا به طور غیر منتظره و بارش سیل آسا شده است.

کلمات کلیدی

, پروفایل قائم, سامانه های فشاری, شاخص های ناپایداری, مشهد, همرفت هوای گرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028026,
author = {موسوی بایگی, محمد and اشرف, سمانه},
title = {بررسی چگونگی ایجاد ناپایداری های جوی نامتعارف در شمال شرق ایران},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروفایل قائم، سامانه های فشاری، شاخص های ناپایداری، مشهد، همرفت هوای گرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی ایجاد ناپایداری های جوی نامتعارف در شمال شرق ایران
%A موسوی بایگی, محمد
%A اشرف, سمانه
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]