پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( جزء بندی شار انرژی و برآورد تبخیر – تعرق به روش تراز انرژی (نسبت باون) )

نویسندگان: مریم قائمی بایگی , محمد موسوی بایگی , محمود رائینی سرجاز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای برآورد تبخیر – تعرق گیاه روش تراز انرژی(نسبت باون) است که بر پایهی اندازهگیری شیب دما و رطوبت در دو ارتفاع مختلف گیاه میباشد. این مطالعه در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه لایسیمتر به منظور برآورد تبخیر – تعرق گیاه گندم رقم گاسکوژن انجام شد. دادههای لازم برای اندازهگیری تبخیر و تعرق از روش تراز انرژی در تمام مراحل فنولوژی گیاهی در بازههای زمانی یک ساعته با بهرهگیری از دستگاه برآورد تراز برداشت شد. همچنین با استفاده از این روش، اجزای معادله تراز انرژی در سطح کشت به (DIK - انرژی(مدل 5200 دست آمد. شار گرمای نهان در زمستان بطور چشمگیری کاهش یافت که بیانگر کاهش تبخیر – تعرق است

کلمات کلیدی

, نبخیر - تعرق, تراز انرژی, گرمای نهان, گندم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028027,
author = {مریم قائمی بایگی and موسوی بایگی, محمد and محمود رائینی سرجاز},
title = {جزء بندی شار انرژی و برآورد تبخیر – تعرق به روش تراز انرژی (نسبت باون)},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نبخیر - تعرق، تراز انرژی، گرمای نهان، گندم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جزء بندی شار انرژی و برآورد تبخیر – تعرق به روش تراز انرژی (نسبت باون)
%A مریم قائمی بایگی
%A موسوی بایگی, محمد
%A محمود رائینی سرجاز
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]