پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( کاربرد رادار هواشناسی در برآورد آب قابل بارش ابر و شدت بارش سطحی منطقه ای )

نویسندگان: هامون مکوندی , محمد ریحانی پروری , محمد موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از محتوای آب قابل بارش ابر اقدامی پیشگیرانه در شناسایی طوفان های سهمگین می باشد. رادارهای هواشناسی ابزارهای کارآمدی در پایش سیستمهای آب و هوایی هستند که شرایط میکروفیزیکی بارش درون ابر را رادار مقدار VIL آشکار می نمایند.در این مطالعه لایه ای به ضخامت 12 کیلومتر برای رادار تعریف شده و با محصول که SRI بارش در واحد سطح برآورد شد و از روی آن حداکثر شدت بارش محتمل) ( محاسبه گردید، تا با محصول Z- مقدار بارش سطحی در ارتفاع یک کیلومتری زمین را برآورد می نماید، مقایسه شود. البته باید ضرایب روابط توانی کالیبره باشند تا از صحت داده ها اطمینان داشت. بررسی ها نشان داد که در ابرهایی که (SRI) Z-R و (VIL)M زیاد است و در ابرهایی با گسترش عمودی کم این اختلاف SRI گسترش عمودی زیادی دارند، اختلاف بین مقادیر و اندک و روند تغییرات مشابه تری دارد.

کلمات کلیدی

, رادار هواشناسی, برآورد آب قابل بارش, رابطه توانی, شدت بارش سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028028,
author = {مکوندی, هامون and محمد ریحانی پروری and موسوی بایگی, محمد},
title = {کاربرد رادار هواشناسی در برآورد آب قابل بارش ابر و شدت بارش سطحی منطقه ای},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رادار هواشناسی، برآورد آب قابل بارش، رابطه توانی، شدت بارش سطحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد رادار هواشناسی در برآورد آب قابل بارش ابر و شدت بارش سطحی منطقه ای
%A مکوندی, هامون
%A محمد ریحانی پروری
%A موسوی بایگی, محمد
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]