پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( روش های مرسوم برای کالیبراسیون رادار هواشناسی؛ محدودیت ها و خطاها )

نویسندگان: هامون مکوندی , محمد ریحانی پروری , محمد موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نکته مهم در کاربرد رادار هواشناسی، دقت بارش تخمینی آن است که ارتباط مستقیم با ضرایب رابطه توانی دارد. در صورت مناسب نبودن ضرایب این رابطه، مقدار بارش تخمینی رادار خطای زیادی دارد. در این مطالعه از R ایستگاه سهند و 3 ایستگاه باران سنج خودکار که در منطقه اسکن رادار قرار داشتند برای C رادار هواشناسی باند کالیبراسیون استفاده شد. بررسی ها نشان داد که میزان بارش تخمینی رادار کمتر از باران سنج است که اهمیت کالیبراسون رادار را نشان می دهد. از همه مهمتر نوع بارش های نمونه, منتج به استخراج ضرایبی گردید که نشان (b=1/ و 6 a= دهنده بارش از نوع کوهستانی می باشد. این تحقیق نشان می دهد ضرایب استفاده شده در رادار ( 200می تواند انتخاب مناسبتری باشند که با نوع غالب بارش های منطقه نیز b=1/ و 19 a=18/ مناسب نیست و مقادیر 68همخوانی دارد.

کلمات کلیدی

, رادار هواشناسی, تخمین بارندگی, کالیبراسیون, باران سنج خودکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028029,
author = {مکوندی, هامون and محمد ریحانی پروری and موسوی بایگی, محمد},
title = {روش های مرسوم برای کالیبراسیون رادار هواشناسی؛ محدودیت ها و خطاها},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رادار هواشناسی، تخمین بارندگی، کالیبراسیون، باران سنج خودکار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های مرسوم برای کالیبراسیون رادار هواشناسی؛ محدودیت ها و خطاها
%A مکوندی, هامون
%A محمد ریحانی پروری
%A موسوی بایگی, محمد
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]