نقد ادبی, دوره (14), شماره (14), سال (2011-9) , صفحات (79-103)

عنوان : ( بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- )

نویسندگان: مریم بیاد , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه با تأکید بر تفاوت های زبانی و ملی بیشتردر تلاش بوده است تا تأثیر ادبیات یک کشور را بر ادبیات کشور دیگر در بستری تاریخی مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر، مکتب امریکایی ، با تغییر نگرش به سؤالات اصلی این حوزه کوشیده است دامنه مطالعات را از حوزه ادبیات صرف به دیگر حوزه های فکری بکشاند و مجال بیشتری را برای پژوهش های سنجشی فراهم آورد. مطالعه حاضر در صدد است تا ضمن بررسی محدودیت های مکتب فرانسه نشان دهد چگونه با تلفیق معیارهای نقد کهن الگویی و قابلیت های مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی می توان دو حوزۀ نقد و ادبیات تطبیقی را (اگر بتوان آنها را دو حوزۀ متفاوت نامید) وارد تعاملی کارآمد و سازنده کرد. این نوع بررسی های بین رشته ای می تواند از کاستی های احتمالی پژوهش های تک ساحتی بکاهد و قابلیت های اَشکال مختلف کهن الگو را در این نوع مطالعات نشان دهد. به منظور ارائه مدلی عملی ، مقاله سپس با تمرکز بر کهن الگوی سایه به بررسی تطبیقی بخشی از دو حماسۀ بیوولف و گیلگمش می پردازد. در پایان نیز کهن الگوی سفر قهرمان به عنوان نمونه ای از کهن الگوهای ساختاری به اختصار مورد بحث و نقد قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, مکتب فرانسوی, مکتب آمریکایی, نقد کهن الگویی, بیوولف, گیلگمش, کهن الگوی سایه, کهن الگوی سفر قهرمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028030,
author = {مریم بیاد and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان-},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {14},
month = {September},
issn = {2008-0360},
pages = {79--103},
numpages = {24},
keywords = {ادبیات تطبیقی، مکتب فرانسوی، مکتب آمریکایی، نقد کهن الگویی، بیوولف، گیلگمش، کهن الگوی سایه، کهن الگوی سفر قهرمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان-
%A مریم بیاد
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]