تاریخ روابط خارجی, دوره (12), شماره (48), سال (2011-12) , صفحات (79-101)

عنوان : ( مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست خارجی، چهار عمل اصلی دارد: شناخت محیط بین‌المللی مبتنی بر فهم وقایع جهانی، تهیه نقشه کلان یا استراتژی برای تأمین منافع ملی، تهیه طرح‌های عملیاتی یا تاکتیک‌های اجرایی برای تحقق استراتژی، دیپلماسی و یا سازمان‌دهی و هدایت نیروها برای تحقق تاکتیک‌ها. تهیه و اجرای سیاست خارجی به شرایط داخلی، فشارهای خارجی، نوع برداشت زمامداران از سیاست خارجی سایر کشورها، فهم وقایع جهانی، برداشت ذهنی کارگزارانِ تصمیم‌گیر از محیط پیرامونی، و دستگاه دیپلماسی کارآمد، بستگی دارد. اگر مناسبات خارجی، فاقد عناصر چهارگانه نام‌ْبرده باشد، می‌توان به‌جای تعبیر سیاست خارجی از مفهوم روابط خارجی، سخن به‌میان آورد. نگارنده کوشش می‌کند با تکیه بر برخی از مآخذ و منابع معتبرِ دوران قاجاری، به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت و شیوه اداره مناسبات فرامرزی در دوران پادشاهی قاجاران، بیش‌تر به سیاست خارجی مانند بوده است یا به روابط خارجی؟

کلمات کلیدی

, قاجاریه, سیاست خارجی, روابط خارجی, نظام بین‌المللی, آسیب‌شناسی مناسبات خارجی ایران معاصر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028041,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2011},
volume = {12},
number = {48},
month = {December},
issn = {1735-2010},
pages = {79--101},
numpages = {22},
keywords = {قاجاریه، سیاست خارجی، روابط خارجی، نظام بین‌المللی، آسیب‌شناسی مناسبات خارجی ایران معاصر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟
%A خلیلی, محسن
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2011

[Download]