آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3) , صفحات (1277-1286)

عنوان : ( بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا )

نویسندگان: مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تناوب های زراعی دوگانه گندم، نیتروژن مصرفی و برگشت بقایا بر حاصلخیزی خاک در شرایط اقلیم سرد خراسان، آزمایشی در طی دو سال زراعی 87-1385 انجام شد. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تناوب زراعی به عنوان عامل اصلی شامل 5 سطح (1- گندم/گندم، 2- سیب زمینی/گندم، 3- ذرت سیلویی/گندم، 4- شبدر برسیم/ گندم و 5- چغندرقند/ گندم) و کود نیتروژنه برای تمامی گیاهان پیش کاشت گندم به عنوان عامل فرعی با چهار سطح (1- بدون مصرف کود، 2- مصرف 50 درصد کمتر از میزان توصیه، 3- مصرف کود به میزان کودی و 4- مصرف کود 50 درصد بیشتر از میزان توصیه شده) و برگشت بقایای محصول پیش کاشت گندم به خاک نیز به عنوان عامل فرعی فرعی با دو سطح (1- بدون برگشت بقایای گیاهی و 2- برگشت 50 درصد بقایای بجامانده از محصول پیش کاشت) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان نیتروژن خاک در طول آزمایش تحت تأثیر تناوب زراعی، مقدار نیتروژن مصرفی و برگشت بقایای محصول قرار نگرفت. نوع محصول پیش کاشت گندم تأثیر معنی داری بر میزان فسفر قابل استفاده خاک در عمق 30-0 سانتی متری داشت، در حالیکه فسفر قابل استفاده خاک تحت تأثیر میزان مصرف کود نیتروژنه در گیاه پیش کاشت قرار نگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که نوع گیاه پیش کاشت تأثیر معنی داری بر میزان پتاسیم باقیمانده در خاک به ترتیب پس از برداشت شبدر و گندم مشاهده شدند. در پایان سال دوم آزمایش اثر متقابل تناوب زراعی و برگشت بقایا بر میزان کربن آلی خاک در عمق 60-30 سانتی متری خاک معنی دار بود، در حالی که در سال اول آزمایش نوع محصول پیش کاشت و میزان مصرف نیتروژن بر کربن آلی خاک تأثیر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, تناوب زراعی, فسفر, کربن آلی, گندم, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028043,
author = {مجید رحیمی زاده and احمد زارع فیض آبادی and علی کاشانی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا},
journal = {آب و خاک},
year = {2012},
volume = {25},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1277--1286},
numpages = {9},
keywords = {تناوب زراعی، فسفر،کربن آلی، گندم، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا
%A مجید رحیمی زاده
%A احمد زارع فیض آبادی
%A علی کاشانی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2012

[Download]