مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان , 2011-04-21

عنوان : ( فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی )

نویسندگان: علی یوسفی , مارینا فرهودی زاده , مرضیه لشکری دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعهدجامعه ای حاکی از هم ذات پنداری و وابستگی عاطفی کنشگر با اجتماع عام یا جامعه است و از این جهت متضمن ترجیح منافع جامعه برمنافع کنشگراست؛ این ترجیح احساس مسئولیت کنشگر را نسبت به سرنوشت جامعه نشان می دهد. فشار هنجارذهنی تعهد نیز بدین معناست که کنشگر، بروفق انتظارمردم، منافع جامعه را برمنافع خود یا گروه خود مقدم می دارد؛ و لذا چنانچه کنشگر آماده باشد مطابق انتظار جامعه از منافع شخصی خود چشم پوشی نماید معنایش این خواهد بود که او هنجارتعهد جامعه ای را پذیرفته است. دراین حالت درجه اهمیت انتظار جامعه برای فرد در رعایت هنجار تعهد، فشارهنجار ذهنی یا فشار درونی و وجدانی تعهد را نشان خواهد داد. نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی برروی 5145 جوان ایرانی که درفاصله سالهای 4- 1383 در 28 مرکز استان کشور انجام گرفته نشان می دهد که 60.9 درصد از جوانان ایرانی تعهدپذیر اجتماعی اندو در دو راهی نفع جامعه – نفع خود ، نفع جامعه را ترجیح می دهند و انتظارجامعه را نیز چنین می دانند. درمقابل 17.6 درصد از جوانان نیز تعهدناپذیراجتماعی اند و در دو راهی مذکور، نفع خود را ترجیح می دهند و انتظار جامعه را از خود نیز چنین می پندارند. 21.5 درصد از جوانان نیز از عمل مسئولانه ، تعریف شخصی داشته و در موقعیت های مذکور، بر مبنای هنجارهای شخصی عمل می‌کنند.بعلاوه میانگین فشارهنجاری تعهد( فشاروجدانی برای عمل مسئولانه) دربین جوانان ایرانی برروی یک مقیاس 0 تا 100 برابر 62 است و میانگین این فشار دربین رده بندی مختلف سنی، جنسی ، تحصیلی ، وضع فعالیت و مذهبی نیزکاملا معناداراست.

کلمات کلیدی

, تعهد جامعه ای , پذیرش هنجار تعهد, فشارهنجارذهنی تعهد , جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028045,
author = {یوسفی, علی and فرهودی زاده, مارینا and لشکری دربندی, مرضیه},
title = {فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی},
booktitle = {مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تعهد جامعه ای ، پذیرش هنجار تعهد، فشارهنجارذهنی تعهد ، جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی
%A یوسفی, علی
%A فرهودی زاده, مارینا
%A لشکری دربندی, مرضیه
%J مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان
%D 2011

[Download]