مدیریت شهری, دوره (6), شماره (5), سال (2011-9) , صفحات (99-116)

عنوان : ( صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , منصوره خزاعی , محمد سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری

کلمات کلیدی

صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028048,
author = {سلیمی فر, مصطفی and منصوره خزاعی and سلیمی فر, محمد},
title = {صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری},
journal = {مدیریت شهری},
year = {2011},
volume = {6},
number = {5},
month = {September},
issn = {1607-2227},
pages = {99--116},
numpages = {17},
keywords = {صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری
%A سلیمی فر, مصطفی
%A منصوره خزاعی
%A سلیمی فر, محمد
%J مدیریت شهری
%@ 1607-2227
%D 2011

[Download]