فرآیند مدیریت و توسعه, دوره (1), شماره (73), سال (2010-9) , صفحات (3-24)

عنوان : ( بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , علی طاهری فرد هنجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین

کلمات کلیدی

بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028049,
author = {سلیمی فر, مصطفی and طاهری فرد هنجنی, علی},
title = {بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2010},
volume = {1},
number = {73},
month = {September},
issn = {1735-0719},
pages = {3--24},
numpages = {21},
keywords = {بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین
%A سلیمی فر, مصطفی
%A طاهری فرد هنجنی, علی
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2010

[Download]