تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (21), شماره (24), سال (2012-6) , صفحات (25-45)

عنوان : ( تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , حمید جلالیان , علی اکبر تقیلو , رضا خسروبیگی برچلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت بدون شک عامل اساسی در فرایند فعالیتهای پایدار اقتصادی است. اما تمرکز قدرت نزد دولت درطول تاریخ ایران سبب گردید تا تشکیل نهادهاى مردمى با چالش روبرو شود. در این تحقیق تشکلهای مشارکتی موجود در روستاها همراه با زمینه های کارکردی آنها از نظر کارایی و رفع نیازهای ساکنان، از دیدگاه مردم مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های محدود و تسهیل کننده سیاسی و مدیریتی مشارکت از دیدگاه صاحب نظران و متولیان توسعه روستایی بررسی و تاثیر آنها بر میزان مشارکت سنجش شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش بر پایه‌ی روش توصیفی و تحلیلی استوار بوده و روش جمع آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه حجم نمونه تحقیق یعنی 16 نفر از کارشناسان متولی توسعه روستایی و 22 نفر از کارشناسان علمی طراحی شده است. نتایج نشان می‌دهد رضایتمندی از نهادها و تشکلهای مردمی، شورای اسلامی، دهیاریها، شوراهای حل اختلاف و شرکت تعاونی به ترتیب 3/2، 1/2 ، 5/3 و 1/2 از 5 بر اساس طیف لیکرت است. میزان جلب مشارکت مردم توسط سازمانهای دولتی نیز با میانگین 6/2 کمتر از حد متوسط است. یافته های تحلیلی تحقیق نیز بیانگر این است که همبستگی معنی داری با ضریب 255/0 بین ضعف رضایت مردم از عملکرد نهادها و کاهش میزان مشارکت آنها با نهادهای موجود در روستاها وجود دارد. هم چنین همبستگی معناداری با ضریب 973/0- بین میزان دخالت دولت در امور نهادهای مردمی با میزان موفقیت سازمانهای دولتی در جلب مشارکت مردم در قالب نهادها وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نهادهای مردمی, رضایت مردم, عملکرد نهادها, ضعف آگاهی, ضعف قانون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028050,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and حمید جلالیان and تقیلو, علی اکبر and خسروبیگی برچلوئی, رضا},
title = {تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2012},
volume = {21},
number = {24},
month = {June},
issn = {2228-7736},
pages = {25--45},
numpages = {20},
keywords = {نهادهای مردمی، رضایت مردم، عملکرد نهادها، ضعف آگاهی، ضعف قانون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه‌ی نواحی روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A حمید جلالیان
%A تقیلو, علی اکبر
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2012

[Download]