پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (301-309)

عنوان : ( مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مریم جهانی کندری , زینت برومند رضازاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع گونه ای گیاهان صنعتی در استان های مختلف کشور، مطالعه ای با استفاده از داده های حاصل از آمار و اطلاعات منتشر شده سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت از 29 استان کشور جمع آوری و پس از تجزیه و تحلیل این اطلاعات شاخص شانون محاسبه گردید. در بین استان های کشور، بیشترین تنوع گیاهان صنعتی نسبت به کل گیاهان زراعی مربوط به استان های گلستان، سمنان و اصفهان بود. تنوع بالای گیاهان صنعتی در این مناطق به دلیل بالا بودن سطح زیر کشت سیب زمینی، چغندرقند، پتبه، توتون و گیاهان روغنی می باشد. کمترین تنوع مربوط به استان سیستان و بلوچستان و ایلام بود. در این دو استان تنها سیب زمینی، گیاهان روغنی و توتون کست می شود. بررسی نتایج تجزیه کلاستر بر روی داده های مربوط به نسبت اختصاص سطح زیر کست گروه های کارکردی مختلف به کل گیاهان صنعتی در استان های مختلف کشور نشان داد که در سطح مشابه 75% استان های گلستان، قم،مازندران و کهکیلویه و بویراحمد در یک گروه و استان های آذربایجان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان بر اساس نسبت اختصاص گیاهان صنعتی، در گروه جداگانه قرار گرفتند. استان های قزوین، یزد، سمنان، کرمان، فارس، مرکزی و خراسان نیز از درجه تشابه یکسانی برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, شاخص شانون, گیاهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028051,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and جهانی کندری, مریم and برومند رضازاده, زینت},
title = {مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {301--309},
numpages = {8},
keywords = {تنوع زیستی، شاخص شانون، گیاهان صنعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A جهانی کندری, مریم
%A برومند رضازاده, زینت
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2011

[Download]