پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (356-367)

عنوان : ( بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای )

نویسندگان: سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه کشاورزی هم منبع و هم مخزن گازهای گلخانه ای است و گیاهان در پاسخ به افزایش غلظت CO2 واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند، آزمایشی با هدف بررسی تأثیر افزایش غلظت CO2 بر قابلیت رقابت گونه های زراعی و علف های هرز، در سال 1385 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح غلظت CO2 شامل ppm 360 (طبیعی) و ppm 700 (افزایشی) و ترکیب های مختلف کشت گونه های زراعی (ارزن و سویا) و علف های هرز (تاج خروس و سلمه) C3 و C4 اعم از کشت خالص و کشت مخلوط گونه ها بودند. با افزایش غلظت CO2، طول ریشه در ارزن در مقایسه با غلظت طبیعی افزایش، اما در سایر گونه ها کاهش نشان داد و وزن خشک ریشه در هر یک از ترکیب های کشت در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به شرایط غلظت طبیعی این گاز کاهش نشان داد. میزان کلروفیل در مقایسه با غلظت طبیعی CO2 در علف هرز سلمه افزایش، اما در تاج خروس، ارزن و سویا کاهش نشان داد.

کلمات کلیدی

, افزایش غلظت Co2, گونه های C3 و C4 , رقابت, Panicum miliaceum , Glycine max L. Merr, Amaranthus retroflexus و Chenopodium album
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028052,
author = {انورخواه حکم آبادی, سپیده and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-1472},
pages = {356--367},
numpages = {11},
keywords = {افزایش غلظت Co2، گونه های C3 و C4 ، رقابت، Panicum miliaceum ، Glycine max L. Merr، Amaranthus retroflexus و Chenopodium album},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]