چهارمین همایش ملی آموزش(با نگاهی ویژه بر آموزش اثربخش) , 2012-05-16

عنوان : ( تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان )

نویسندگان: شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش ارائه شیوه ای از تدریس مبتنی بر تحلیل گفتمان است. در راستای این هدف در این پژوهش ابتدا تحلیل گفتمان و مسائل اصلی آن معرفی شده است. سپس تدریس بر پایه تحلیل گفتمان در چهار مرحله پیشنهاد شده است: گرفتن بسامد واژگان و ساختارهای مختلف از متون موجود مود هدف یادگیری زبان آموزان، تهیه متون درسی بر اساس مقولات پربسامدتر، کاربرد روش تدریس تحلیل گفتمان مدار و تجزیه و تحلیل خطاها و تمرکز بر روی موارد مشکل ساز در تمرین ها. نتیجه کاربرد تحلیل گفتمان در فرآیند آموزش زبان دوم علاوه بر تقویت مهارت های خواندن، درک مطلبو مکالمه، موجب یادگیری عمقی موضوع مورد نظر می شود که به ویژه در آموزش متون تخصصی بسیار سودمند است. استفاده از این روش ابداعی می تواند در آموزش زبان دوم به ویژه زبان هایی چون زبان فارسی که مفاهیم بسیاری مرتبط با فرهنگ و مذهب دارد، کارایی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل گفتمان, آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, بسامد, تحلیل خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028057,
author = {شریفی, شهلا and اخلاقی باقوجری, الهام},
title = {تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان},
booktitle = {چهارمین همایش ملی آموزش(با نگاهی ویژه بر آموزش اثربخش)},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل گفتمان- آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان- بسامد-تحلیل خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان
%A شریفی, شهلا
%A اخلاقی باقوجری, الهام
%J چهارمین همایش ملی آموزش(با نگاهی ویژه بر آموزش اثربخش)
%D 2012

[Download]