حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (82-91)

عنوان : ( تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی رشتخوار , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابت علف های هرز با سیاهدانه بر سر منابعی مانند عناصر پر مصرف از جمله مهم ترین عوامل در کاهش عملکرد این گیاه دارویی می باشد. به منظور بررسی تاثیر دوره های تداخل علف های هرز بر کارایی جذب و مصرف فسفر و پتاسیم در سیاهدانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سری عاری از علف هرز (صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز پس از سبز شدن سیاهدانه، علف های هرز کنترل شدند و سپس تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد به علف های هرز داده شد) و آلوده به علف هرز (از زمان سبز شدن تا دوره-های ذکر شده به علف های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت کنترل شدند) بودند. نتایج آزمایش حاکی از افزایش معنی دار مقدار فسفر و پتاسیم در زیست توده جامعه علف های هرز در نتیجه افزایش دوره حضور آن ها بود. از سویی با افزایش دوره های تداخل علف های هرز با سیاهدانه، درصد و مقدار فسفر و پتاسیم در زیست توده سیاهدانه بطور معنی داری کاهش یافت. بطوریکه تداخل علف های هرز در تمام فصل رشد سیاهدانه، مقدار فسفر و پتاسیم زیست توده آن را به ترتیب بیش از 7 و 8 برابر کاهش داد. همچنین اثر دوره-های کنترل و تداخل علف های هرز در کاهش کارایی جذب و مصرف فسفر و نیز پتاسیم سیاهدانه معنی دار بود. کاهش کارایی جذب عناصر ذکر شده در سیاهدانه نشان دهنده رقابت ضعیف این گیاه دارویی در تداخل با جامعه علف های هرز بود.

کلمات کلیدی

, دوره های کنترل علف های هرز, دوره های تداخل علف های هرز, کارایی جذب, کارایی مصرف, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028058,
author = {سیدی رشتخوار, سیدمحمد and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {82--91},
numpages = {9},
keywords = {دوره های کنترل علف های هرز، دوره های تداخل علف های هرز، کارایی جذب، کارایی مصرف، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2012

[Download]