پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: امیر مهدوی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار مس گزو در حاشیه شرقی بلوک طبس در اثر نفوذ توده‌های نیمه‌عمیق اسیدی به درون سنگ‌های کربناته تریاس تشکیل شده است. بر اساس شواهد زمین‌شناسی، آلتراسیون و کانی‌شناسی، کانی‌سازی در منطقه گزو از نوع مس پورفیری و اسکارن مرتبط با آن است. مطالعات ژئوفیزیکی IP-RS در این محدوده وجود دو زون بی‌هنجاری شارژبیلیته را در جنوب‌غرب و شمال‌شرق آن نشان می‌دهد. بررسی شبه مقطع پروفیل‌ها حضور زون قابل شارژ را در عمق پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نبود رس و گرافیت و نیز حضور پیریت و کالکوپیریت و... در محل بی‌هنجاری‌ها ، منبع ایجاد کننده آنومالی‌های مشاهده شده در شبه مقاطع مربوط به پراکندگی سولفیدها در عمق است که با حفاری تأئید شده است.

کلمات کلیدی

, کانسار مس گزو, مس پورفیری, اسکارن, شبه مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028068,
author = {مهدوی, امیر and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {کانسار مس گزو، مس پورفیری، اسکارن، شبه مقطع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس
%A مهدوی, امیر
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]