پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور )

نویسندگان: الهام رضازاده , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی سازی اپی ترمال رگه های پوشیده مگنتیت و مس – طلا منطقه بزوشک، در 102کیلومتری شرق شهرستان نیشابور و در جنوب شرق نقشه 1:100000 طرقبه قرار گرفته است. سنگ های میزبان رگه ها شامل اسلیت، شیل و آهک است. جهت شناسایی رگه مگنتیت شدت کل میدان مغناطیسی در 473 نقطه انداره گیری شد. نقشه های منحنی میزان شدت کل میدان مغناطیسی، انتقال به قطب، با نرم افزارER MAPPER تهیه شد. سنگ های میزبان رگه غیر مغناطیس است. در رخنمون مگنتیت مقدار پذیرفتاری بهSI 5 -10×2077 می رسد. رگه مگنتیت پوشیده به خوبی در نقشه RTP شناسایی شد. همچنین برداشت های IP/RS به روش Dipole-Dipole بر روی رگه مس – طلا انجام شد. داده های IP/RS با استفاده از نرم افزار Res2Dinv و Surfer به صورت مقطع مدل سازی شده تهیه شد. رگه مس- طلا با استفاده از IP/RS در بعضی از پروفیل ها با وسعت بیشتر از آنچه که بیرون زدگی دارد شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, بزوشک, مغناطیس سنجی, رگه , مگنتیت, IP/RS, مس – طلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028070,
author = {رضازاده, الهام and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {بزوشک، مغناطیس سنجی، رگه ، مگنتیت، IP/RS، مس – طلا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور
%A رضازاده, الهام
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]