علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (169-202)

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , حسین آقاجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحرک مسکونی یک نوع تحرک مهم بوم شناختی است که علاوه بر تاثیرات کالبدی، سهم عمده ای در شکل گیری و یا تغییر شکل مجدد محیط های اجتماعی شهر دارد. نتایج تحلیل تحرک مسکونی بر روی نمونه ای متشکل از 17510 خانوار ساکن در 40 ناحیه شهری مشهد نشان می دهد که: 46.9 درصد از خانوارهای ساکن مشهد در طی یک دوره ده ساله جابجائی مسکونی داشته اند؛ بیشترین جابجائی مسکونی(62.8 درصد) درمشهد،بین ناحیه ای است؛درحدود نیمی از نواحی شهرمشهد میزان فرستندگی مهاجر مسکونی بیش ازگیرندگی است؛ 61.8درصد از جابجائی های مسکونی درمشهد، جابجائی افقی،16.4 درصدجابجائی‏‏‏ها عمودی روبه پائین و21.8درصد جابجائی‏‏‏ها نیزعمودی رو به بالاست ؛64.9درصدازتغییرات تحرک مسکونی درنواحی چهل گانه شهرمشهد تحت تاثیرهمزمان پنج خصوصیت ساختاری شامل اندازه منابع منزلتی،نابرابری منزلتی، جدائی گزینی منزلتی،تنوع اجتماعی وتراکم (سرانه)مسکونی واشکال ترکیبی (تعاملی)آنهاست.دراین میان اثر نسبی حاصل ازتعامل متغیرهای اندازه منابع، نابرابری منزلتی،جدائی گزینی منزلتی وتنوع اجتماعی وهمچنین اثرتعاملی نابرابری منزلتی وجدائی گزینی منزلتی تحرک مسکونی بیش ازسایرمتغیرهاست؛دومتغیرمذکوربه ترتیب23. 9 و 14 درصدازتغییرات تحرک مسکونی در نواحی شهری را تبیین می کنند.

کلمات کلیدی

, تحرک مسکونی, جابجائی مسکونی , تراکم مسکونی , تنوع اجتماعی, جدائی‏گزینی اجتماعی, نابرابری اجتماعی, منابع اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028075,
author = {یوسفی, علی and حسین آقاجانی},
title = {تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {169--202},
numpages = {33},
keywords = {تحرک مسکونی، جابجائی مسکونی ، تراکم مسکونی ، تنوع اجتماعی، جدائی‏گزینی اجتماعی، نابرابری اجتماعی، منابع اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد
%A یوسفی, علی
%A حسین آقاجانی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2012

[Download]