پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (622-630)

عنوان : ( بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید )

نویسندگان: امیرحسین سعید انژاد , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل اساسی در تولید علوفه مورد نیاز خصوصیات کیفی علوفه تولید شده است. به منظور بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه‌ای آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 1-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین (شامل مخلوطی از باکتری‌های ازتوباکتر و آزوسپریلوم گونه Azospirillum brasilense و Azotobacter chroococcum) 2- کمپوست به میزان 15 تن در هکتار و 3- ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 4-تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و کمپوست به میزان 10 تن در هکتار 5- تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و ورمی کمپوست به میزان 7 تن در هکتار 6-تلقیح بذور با باکتری‌های حل کننده فسفات از جنس (Pseudomonas flurescence)7- تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین و باکتری‌های حل کننده فسفات از جنس(Pseudomonas flurescence) 8- تلقیح بذور با باکتری‌های حل کننده فسفات از جنس (Pseudomonas flurescence) و کمپوست به میزان 15 تن در هکتار 9- کود شیمیایی به میزان 80 کیلوگرم کود ازته و 50 کیلوگرم کود فسفره در هکتار 10-تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. خصوصیات کیفی مورد بررسی شامل قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی، درصد خاکستر و میزان پروتئین خام بود. برداشت علوفه در دو چین انجام شد و صفاتی مانند درصد برگ، درصد ساقه و نسبت برگ به ساقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر بی تأثیر بود. بیشترین و کمترین قابلیت هضم ماده خشک در چین اول در تیمارهای تلفیقی سودوموناس و کمپوست (23/65 درصد) و تیمار کود شیمیایی (61/61 درصد) بدست آمد.در چین دوم نیز تیمار تلفیقی سودوموناس و کمپوست دارای بیشترین قابلیت هضم ماده خشک (18/65 درصد) بود و کمترین آن در تیمار کود شیمیایی (08/61 درصد) مشاهده شد.میزان پروتئین علوفه به خوبی تحت تأثیر تیمارهای مختلف اعمال شده قرار گرفت. در چین اول بیشترین مقدار پروتئین را تیمار تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست (78/115 گرم بر کیلوگرم) تولید نمود و کمترین میزان پروتئین مربوط به تیمار سودوموناس (65/92 گرم بر کیلوگرم) بود. در چین دوم نیز تیمارهای تلفیقی ازتوباکتر و ورمی کمپوست و شاهد به ترتیب بیشترین (14/117 گرم بر کیلوگرم) و کمترین (63/85 گرم بر کیلوگرم) میزان پروتئین را تولید نمودند. میزان پروتئین در تیمار کود شیمیایی در چین دوم به شدت کاهش یافت. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی تأثیر چندانی بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، درصد ارزش هضمی و درصد خاکستر ندارند، اما بر مقدار پروتئین گیاه تأثیر قابل توجهی داشته و می توانند از این طریق کیفیت علوفه تولیدی را افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, پروتئین خام, درصد ارزش هضم, قابلیت هضم ماده خشک, کیفیت علوفه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028083,
author = {سعید انژاد, امیرحسین and رضوانی مقدم, پرویز and خزاعی, حمیدرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {622--630},
numpages = {8},
keywords = {پروتئین خام، درصد ارزش هضم، قابلیت هضم ماده خشک، کیفیت علوفه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید
%A سعید انژاد, امیرحسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]