پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (615-622)

عنوان : ( بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia) )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی شور زیست با استفاده از منابع آب و خاک شور میتواند راهکاری برای بهره برداری از منابع غیر متعارف در جهت تامین نیازهای انسان بدون کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی رایج باشد. گیاهان شور زیست دارای استعدادهای فراوانی برای تولید فرآورده های غذایی انسان و دام از جمله علوفه، دارو و روغن میباشند. هدف از این مطالعه بررسی استعداد گیاه شور زیست کوشیا جهت تولید روغن و زیست توده در شرایط مختلف تنش شوری بود. به این منظور سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) در سه سطح شوری (5/2، 10/5 و 23/1 دسی‌زیمنس بر متر) با سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی و آزمایش کرت‌های خرد شده در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج نشان داد بین صفات مورد مطالعه تنها عملکرد بذر، شاخص برداشت و وزن هزار دانه تحت تاثیر شوری قرار گرفتند. با این وجود افزایش شوری از ، 5/2 و 10/5دسی‌زیمنس بر متر کاهش قابل ملاحظه ای در تولید بذر ایجاد نکرد.بین توده‌ها نیز اختلافیاز نظر صفات مورد مطالعه مشاهده نشد. کوشیا با متوسط عملکرد بذر معادل 2/15 تن در هکتار و شاخص برداشتی معادل 18 در صد نشان داد، که توانایی بالایی در تولید بذر دارد. درصد و عملکرد روغن در سطوح مختلف تنش شوری اختلاف معنی داری را نشان نداد. با توجه به میزان 10درصد روغن در بذر و متوسط تولید 213 کیلوگرم روغن در هکتار در کوشیا، به نظر میرسد که این گیاه قابلیت بالایی برای تبدیل به یک دانه روغنی برخوردار باشد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, درصد روغن, عملکرد بذر, وزن هزار دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028084,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and علی معصومی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {9},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {615--622},
numpages = {7},
keywords = {تنش شوری، درصد روغن، عملکرد بذر، وزن هزار دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia)
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی معصومی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]